ANO ANG PAGKAGUMON SA ALKOHOL O PAGDEPENDE SA ALKOHOL?Ang pagdepende sa alkohol (pagkalasenggo) ay binubuo ng apat na sintomas:

  • Labis na paghahanap: isang matinding pangangailangan, o pagpupumilit na uminom.
  • Kawalan ng kontrol: ang kawalan ng kakayahang malimitahan ang pag-inom sa anumang oras.
  • Pisikal na pagdepende: mga sintomas ng withdrawal, tulad ng pagduduwal, pagpapawis, panginginig at pagkabalisa, ay nangyayari kapag ihininto ang pag-inom ng alkohol pagkatapos ng panahon ng matinding pag-inom.

Ang matinding pagdepende ay maaaring humantong sa mapanganib sa buhay na mga sintomas ng withdrawal kabilang na ang mga kombulsyon, mula 8 hanggang 12 oras pagkatapos ng huling pag-inom. Ang delirium tremens (D.T.’s) ay nagsisimula 3 hanggang 4 na araw pagkatapos kung saan ang tao ay nagiging sobrang balisa, nanginginig, nagkakaroon ng mga guni-guni at nawawala sa realidad.

  • Kawalan ng epekto: Ang pangangailangang uminom ng mas maraming alkohol para maging “high”.

Madals na sinasabi ng isang taong umiinom nang patindi at patindi na makatitigil siya sa pag-inom kailanman niya gustuhin—hindi lamang niya “ginugusto”. Ang pagkalasenggo ay hindi isang destinasyon, kundi isang pagsulong, isang mahabang landas ng pagkasira kung saan ang buhay ay patuloy na nagiging masama.

“Noong tumigil ako sa pag-inom, natantong naimpluwensiyahan ng alkohol ang katawan ko sa paraang hindi na ako makatigil. Manginginig ako na parang ba akong masisira, magsisimula akong pawisan, hindi ako makapag-isip hangga’t makainom na ulit ako. Hindi ako makapagtrabaho nang wala ito.

“Ginugol ko ang sumunod na 8 taon labas-masok ng detox at mga ospital, nagsusubok na alamin kung ano ang nangyari sa akin, kung paanong naging posibleng hindi ako makatigil. Iyon ang pinakamasama at pinakamahabang bangungot.” — Jan