PANANDALIANG MGA EPEKTO NG ECSTASY


 • Napahinang pagpapasya
 • Hindi tamang diwa ng pagmamahal
 • Kalituhan
 • Matinding kalungkutan
 • Mga problema sa pagtulog
 • Matinding pagkabalisa
 • Paranoia
 • Paghahanap sa droga
 • Tensiyon ng kalamnan
 • Pakiramdam na para bang mahihimatay at mga pangangatog o pamamaga
 • Hindi mapigilang pagtitiim ng mga ngipin
 • Napalabong paningin
 • Pagkaduwal

Pangmatagalang mga epekto ng Ecstasy (MDMA)

 • Pangmatagalang sira sa utak na nakaaapekto sa kaisipan at alaala.
 • Pagkasira sa mga bahagi ng utak na kumokontrol sa napakahahalagang mga gawain tulad ng pagkatuto, pagtulog at emosyon.
 • Para bang ang switchboard ng utak ay winarak, at pagkatapos ay pabaliktad na binuo ulit.
 • Nasirang mga sangay ng nerbiyos at mga dulo ng nerbiyos
 • Matinding kalungkutan, pagkabalisa, pagkawala ng alaala
 • Ganap na pagkasira at hindi paggana ng bato
 • Pagdurugo
 • Kabaliwan
 • Cardiovascular1 na pagbagsak
 • Mga kombulsyon
 • o Kamatayan
 1. 1. cardiovascular: may kinalaman sa puso at mga daluyan ng dugo.