LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA ALKOHOL

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Ang alkohol ay isang droga.

Inuuri ito bilang isang depressant, ibig sabihin ay pinababagal nito ang mga gawain ng katawan—nagreresulta sa hindi malinaw na pagsasalita, hindi matatag na paggalaw, magulong mga pakiramdam at kawalan ng kakayahang kumilos nang mabilis.

Sa kung paano nito naapektuhan ang isipan, pinakamahusay itong maintindihan bilang isang drogang nakababawas sa kakayahan ng taong mag-isip nang makatwiran at sinisira ang kanyang pagpapasya. Depende kung gaano karami ang nainom at ang pisikal na kalagayan ng indibidwal, ang alkohol ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagsusuka, pagtatae, mga sakit ng ulo, mga kahirapan sa paghinga, napahinang pagpapasya, anemia, mga blackout at pagkawala ng malay.

Alamin kung paanong ang pagsasawalang-bahala sa alkohol bilang isang droga ay maaaring isang nakamamatay na pagkakamali. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa Alkohol.