ANO ANG MGA DE-LANGHAP?

 Ang “mga de-langhap” ay tumutukoy sa mga singaw galing sa nakalalasong mga bagay na sinisinghot para magkaroon ng isang mabilis na high. Sa higit pa sa 1,000 pambahay at iba pang karaniwang produktong maaabuso bilang mga de-langhap, ang pinakaginagamit ay shoe polish, glue, toluene,1 gasolina, lighter fluid (likido ng lighter), nitrous oxide2 o “whippets,” spray paint (pinturang de-spray), correction fluid (likidong pambura), cleaning fluid (likidong panlinis), amyl nitrite3 o “poppers,” locker room deodorizers (mga pantanggal ng amoy ng locker room) o “rush,” at lacquer thinner o ibang solvent para sa pintura.

Karamihan sa mga produktong ito ay nakalilikha ng
mga epektong katulad ng mga pampamanhid, na nagpapabagal sa mga gawain ng katawan. Pagkatapos ng unang high at pagkawala ng inhibisyon ay dumarating ang pagkahilo, panghihina at pagkabagabag.

Ang mga kemikal ay mabilis na nakukuha sa pamamagitan ng mga baga tungo sa daluyan ng dugo at mabilis na umaabot sa utak at iba pang mga lamang-loob, minsan ay nagdudulot ng hindi na maisasaayos na pisikal at pangkaisipang pinsala.

Nilalanghap ng mga gumagamit ang mga kemikal na singaw diretso mula sa mga bukas na mga lagayan (pagsinghot) o nilalanghap ang mga usok mula sa mga basahang ibinabad sa mga kemikal (“huffing”). Ang iba ay iwiniwisik nang diretso ang substansya sa loob ng ilong o bunganga, o ibinubuhos ito sa kanilang kolyar, mga manggas o punyos (dulo ng mahabang manggas) at sinisinghot ang mga ito nang maya’t maya. Sa “bagging,” maaaring lumanghap ang gumagamit ng mga usok mula sa mga substansyang nasa loob ng isang supot na papel o plastik na supot. Ang bagging sa isang saradong lugar ay nakapagpapataas nang malaki sa mga posibilidad na hindi makahinga.

Ang “poppers” at “whippets,” na ibinibenta sa mga konsiyerto at mga dance club, ay gawa ng nakalalasong mga kemikal na maaaring permanenteng makasira ng katawan at utak.

  1. 1. toluene: isang walang kulay na likidong ginagamit na solvent (panunaw) at panggatong.
  2. 2. nitrous oxide: isang walang kulay, matamis ang amoy na gas na ginagamit bilang pampamahid.
  3. 3. amyl nitrite: isang mapusyaw na dilaw na likidong ginagamit para magpabukas o magpaluwag ng mga daluyan ng dugo, minsan ay inaabuso bilang de-langhap.


MGA SIKAT NA TAWAG


INHALANTS: Air blast Ames Amys Aroma of men Bolt Boppers Bullet Bullet bolt Buzz bomb Discorama Hardware Heart-on Hiagra in a bottle Highball Hippie crack Huff Laughing gas Locker room Medusa Moon gas Oz Pearls Poor man’s pot Poppers Quicksilver Rush Snappers Satan’s secret Shoot the breeze Snappers Snotballs Spray Texas shoe shine Thrust Toilet water Toncho Whippets Whiteout