Libreng Mga E‑Course sa Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga

Ang mga serye ng interactive na mga kursong ito ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga ay idinisenyo para matutunan ninyo ang katotohanan tungkol sa mga droga sa sarili ninyong panahon at bilis. Alamin kung ano ang mga droga, kung saan gawa ang mga ito, ang panandalian at pangmatagalang mga epekto nito, at panoorin ang tunay na mga kuwento mula sa tunay na mga tao tungkol sa bawat isa sa mga pinaka‑sikat na drogang pinipili. Para makapagsimula, pumili ng isa sa mga mga kursong nakalista sa ibaba.

Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang dahilan kung bakit gumagamit ng droga ang mga tao sa simula pa lamang. Makatutuklas din kayo ng pangunahing mga katotohanan tungkol sa mga pinaka‑karaniwang inaabusong mga droga. At maririnig ninyo ito mula sa mga taong nakaraos sa adiksyon para maikuwento ang kanilang kuwento. Bigyang‑edukayson ang inyong mga sarili. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga.

Nagsisimula pa lamang
‏54 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Inireresetang Mga Droga

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa pag‑abuso sa inireresetang droga. Maririnig mo ito mula sa dating mga adik na nakaaalam ng mga kalalabasan at magbibigay ng tunay at karanasan nila mismo sa mga panganib ng inireresetang mga droga.

Nagsisimula pa lamang
‏58 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Pag-abuso sa Ritalin

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa pag‑abuso sa Ritalin. Matututunan ninyo kung paano nagsisimula ang pag‑abuso sa Ritalin at ang mga resulta ng pag‑abuso sa inireresetang mga droga. Ikinukuwento ng mga taong gumamit ng Ritalin ang hindi na‑edit na katotohanan tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanila.

Nagsisimula pa lamang
‏49 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Painkiller

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa mga painkiller. Makukuha mo ang direktang mga katotohanan mula sa dating mga adik na mismong nakakaalam kung gaano kadaling ma‑adik.

Nagsisimula pa lamang
‏38 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Heroin

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa heroin. Maririnig mo ang dating mga adik na nagkukuwento sa kung paano sila na‑“hook” at kung paanong ang kanilang bisyo sa heroin ay naging kanilang pandamagang pagkahumaling.

Nagsisimula pa lamang
‏48 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Marijuana

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa marijuana, ang mga kasinungalingang nakapalibot dito at kung bakit maraming dating adik ang naniniwalang ang paggamit dito ay kadalasang humahantong sa mas mapapanganib pang droga.

Nagsisimula pa lamang
‏53 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Sintetikong Droga

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa mga sintetikong droga at kung bakit hindi natural, ligtas o legal ang mga ito, anuman ang sabihin sa inyo ng mga tao. Maririnig mo ito nang direkta mula sa dating mga gumagamit na nakaranas ng masasamang mga epekto ng mga sintetikong droga.

Nagsisimula pa lamang
‏47 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Alkohol

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa alkohol. Makinig sa direktang usapan tungkol sa alkohol sa marami nitong anyo mula sa mga taong napaglabanan ang adiksyon.

Nagsisimula pa lamang
‏41 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Mga De-langhap

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa mga de‑langhap. Malalaman ninyo kung paanong ang pang‑araw‑araw na mga kemikal ay maaaring magdulot ng mapapanganib at nakamamatay na mga epekto. At maririnig mo ito mula sa mga taong nakaligtas mula sa adiksyon sa mga de‑langhap

Nagsisimula pa lamang
‏46 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Ecstasy

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa Ecstasy. Makukuha mo ang direktang mga katotohanan tungkol sa designer drug na ito mula sa mga taong umabuso dito.

Nagsisimula pa lamang
‏44 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa LSD

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa LSD. mga tunay na taong gumamit ng LSD na nagkukuwento sa lahat—mula sa kasaysayan nito hanggang sa mga sikat na tawag dito, at sa mga hindi mahulaang mga epekto at mga panganib nito.

Nagsisimula pa lamang
‏45 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Cocaine

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa cocaine. Ano ito, saan ito gawa at bakit talagang nakaka‑adik ito. Ibinibigay ng dating mga adik sa cocaine ang direktang mga katotohanan tungkol sa mga problemang nakaharap nila mula sa paggamit ng coke.

Nagsisimula pa lamang
‏49 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Crack

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa crack cocaine. Direkta ninyo itong maririnig mula sa dating gumagamit ng crack na nagsasalita tungkol sa paano sila na‑adik at kung ano ang ginawa nito sa buhay nila.

Nagsisimula pa lamang
‏45 minuto
‏5 Leksiyon

Ang Katotohanan Tungkol sa Crystal Meth

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa crystal meth. Sasabihin sa inyo ng dating mga gumagamit ang tungkol sa kung saang mga kemikal ito gawa at kung ano ang pinagdaanan nila para masuportahan ang kanilang mga bisyo sa meth.

Nagsisimula pa lamang
‏48 minuto
‏5 Leksiyon