MGA SINTETIKONG DROGA

Ang sintentikong mga droga ay nilikha gamit ang mga kemikal na gawa ng tao. Isang klase ng sintetikong mga droga na tinatawag na "designer drug” ay kinabibilangan ng sintetikong marijuana ("Spice” o "K2”), sintetikong pampasigla ("Bath Salt”) at "N-bomb”. Ang mga ito ay kemikal na mga bersiyon ng ilegal na mga droga na bahagyang iniba para maiwasan ang klasipikasyong ilegal, na nagpapahintulot sa mga nagbebenta na kumita sa internet o sa mga tindahan nang hindi lumalabag sa batas. Kapag naging ilegal ang isang designer drug, babaguhin ulit ito ng kimiko. Umuulit ito nang umuulit. Dahil ang mga kemikal na ginagamit ay patuloy na nagbabago, walang paraan para malaman ng mga gumagamit ang mga sangkap at mga epekto.

Panandaliang Mga Epekto:

Mga guni-guni at mga delusyon, kalituhan at kawalan ng huwisyo, psychosis, mga ideya ng pagpapakamatay o pagpapakamatay mismo, napakatinding pagkatuliro at pagkabalisa, mga "panic attack”, matinding kalungkutan, hindi pagkatulog, marahas na pag-uugali, kawalan ng reaksiyon, kawalan ng malay. Sakit ng ulo, pagkaduwal, pagsusuka, pagtatae, matinding pagpapawis, mataas na lagnat, hindi paggana ng bato, atake sa puso, pagdurugo sa utak.

Pangmatagalang Mga Epekto:

Ang pangmatagalan at permanenteng mga epekto ay maaaring kinabibilangan ng pinsala at pagkasira ng bato, pinsala sa atay, atake, pamamaga ng utak at pagkamatay ng utak, panginginig, masidhing kapaguran, hindi pagkatulog, pagkalimot at kalituhan, pagkaparalisa, patuloy at matinding pagkabalisa at matinding kalungkutan, pagkasira ng mga himaymay ng kalamnan, kamatayan.


MGA SIKAT NA TAWAG

  • K2
  • Smiles
  • Spice
  • Bath salts
  • Blizzard
  • N-bomb
  • Fake weed
  • Black Mamba