MGA GAWAING PAG-AGAP SA DROGA:
MAABOT ANG MGA KABATAAN BAGO SILA MAABOT NG
MGA DROGA

Walang tao, lalo na isang kabataan, ang gustong mabigyan ng leksiyon tungkol sa kung ano ang puwede o hindi niya puwedeng gawin. Sa gayon, ibinibigay namin ang mga katotohanang nagpapahintulot sa isang tao mismong gumawa ng impormadong desisyon para manatiling malaya sa droga. Ang susi sa tagumpay ng pang-edukasyong programang ito ay pakikilahok ng estudyante. Sa layuning iyon, inaanyayahan ang mga kabataang makisali sa mga gawaing nagtataguyod ng pamumuhay na malaya sa droga—mga gawaing napatunayang popular at maaaring ilahok ang mga estudyante at mga miyembro ng komunidad, anuman ang kanilang edad.

Mga Drug Free Youth Club >>

Mga essay and poster contest >>

Pamamahagi ng Katotohanan Tungkol sa Mga Droga >>