3.12 Basahin ang booklet

Basahin: Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga

Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga

Ang tunay na kasagutan ay ang alamin ang mga katotohanan at hindi gumamit ng mga droga sa simula pa lamang.

Parami nang parami ang dami ng mga droga. Dahil walang opisyal na kontrol sa paggawa ng mga drogang naibibenta sa mga kalye, napakahirap malaman kung ano ang kanilang nilalaman, kung gaano sila nakalalason, at kung anong mga epekto maaaring mayroon ang mga ito sa katawan.

Ang mga droga ay mga lason. Karagdagan pa sa mga pisikal na epekto nila, maraming droga ang may isa pang problemang naibibigay: direkta nilang naapektuhan ang isipan. Maaaring pasamain ng mga ito ang pag-unawa ng gumagamit sa nangyayari sa kanyang paligid. Bilang resulta, ang mga kilos ng taong iyon ay maaaring maging kakaiba, hindi makatwiran, hindi naaangkop at maaari pang mapanira.

Hinaharangan ng mga droga ang lahat ng mga pandama, ang mga kanais-nais ay pinapalitan ng
mga hindi kanais-nais. Kaya habang nagbibigay ng pannadaliang tulong sa anyo ng pagpapaginhawa sa sakit, pinapatay rin ng mga ito ang kakayahan at ang pagkalisto at pinapalabo ang pag-iisip ng isang tao.

Ang medisina ay mga drogang inilalayon para sa pagbabago sa paggana ng katawan para mapabuti ang paggana nito. Minsan ay kinakailangan ang mga ito, pero mga droga pa rin ang mga ito: gumagana ang mga ito bilang mga pampasigla o sedatibo at ang sobra-sobra nito ay maaaring makamatay sa iyo. Kaya’t kapag hindi mo gagamitin ang mga medisina tulad ng kung papaano dapat gamitin ang mga ito, maaaring maging kasing-panganib ng ilegal na mga droga ang mga ito.

BAKIT GUMAGAMIT NG DROGA ANG MGA TAO?

Gumagamit ng droga ang mga tao dahil may gusto silang baguhin sa buhay nila.

Heto ang ilan sa mga dahilan sa paggamit ng mga droga na ibinigay ng mga kabataan:

  • Para makibagay
  • Para “makatakas” o makapag-relaks
  • Para mapawi ang pagkabagot
  • Para maging parang matanda
  • Para magrebelde
  • Para mag-eksperimento

Akala nila na ang mga droga ay solusyon. Ngunit kalaunan, ang mga droga ang nagiging problema.

Mahirap mang harapin ang mga problema, ang mga kalalabasan ng paggamit ng droga ay palaging mas malala kaysa sa problemang sinusubukang lutasin sa paggamit ng mga ito. Ang tunay na kasagutan ay ang alamin ang mga katotohanan at hindi gumamit ng mga droga sa simula pa lamang.

SIGURADUHING MALAMAN NG IBA ANG MGA KATOTOHANAN

Ang pahinang ito ng drugfreeworld.ph ay batay sa isa sa mga serye ng publikasyong tumatalakay sa mga katotohanan tungkol sa marijuana, alkohol, Ecstasy, cocaine, crack cocaine, crystal meth at methamphetamine, LSD, mga de-langhap, heroin, pang-aabuso sa mga inireresetang droga, mga painkiller at pang-aabuso sa Ritalin. Armado ng mga katotohanan, maaari kang makagawa ng impormadong mga desisyon tungkol sa mga droga.

Papuntahin ang iba sa website na ito.

I-click ito para maka-order ng inyong LIBRENG booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa
Mga Sintetikong Droga
Para makita ang mga sanggunian sa Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Sintetikong Droga i-click ito.