NALAMAN NG MGA PINUNO NG TUNISIAN BOY SCOUTS
ANG KATOTOHANAN

Pinag-aralan ng mga pinuno ng Tunisian Scouts ang mga booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga sa wikang Pranses—isang booklet kada isang droga.

Ang mga tagpagturo sa
mga kabataan ay natututo tungkol sa mga kagamitang gagamitin nila para makatulong sa batang
mga adik.

Sa Tunisia, ang tanging demokratikong pamahalaan sa mga teritoryong Arabo, ang paggamit ng droga ay nagdadala ng awtomatikong isang taong sentensiya sa pagkakakulong. Halos ikatlo ng populasyon ng mga preso sa bansang iyon sa Africa ang bumubuno ng sentensiya nila ngayon para sa mga paglabag sa batas na may kilanalaman sa droga.

Mula noong katapusan ng Rebolusyong Tunisia noong 2011, ang dami ng pagkalulong sa droga ay naiulat na bumulusok paitaas hanggang 70%, at isang pag-aaral ang nagpakita na mga kalahati ng populasyon ng mga estudyante ng Tunisia ang humihithit ng marijuana at umiinom ng alkohol.

Si Nidhal Arfaoui, isang project director para sa Youth Ambassadors for the Fight Against Youth Drug Abuse (Mga Ambasador ng Kabataan para sa Laban sa Pag-abuso ng Kabataan sa Droga), ay talagang desidido sa pagbibigay-katapusan sa lahat ng ito.

Hindi nagtagal pagkatapos matuklasan ang Foundation for a Drug-Free World, umorder is Arfaoui ng sarili niyang educator kit ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, at nag-organisa ng tatlong araw na seminar para sa 96 na pinuno ng Boy Scouts ng Tunisian Scouts, ang pambansang organisasyon ng scouting ng Tunisia.

Ang mga pinuno ng Boy Scout ay binigyan ng buong palabas sa Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga at pinag-aralan ang mga pang-edukasyong booklet ng programa, naghahandang gamitin ang mga ito sa kanilang trabahong pagliligtas sa mga kabataang adik.

Pagkatapos ay nakilahok ang grupo sa mga diskusyon at mga gawain para ibahagi ang natutunan nila at kung paano nila plinanong gamitin ang mga materyales sa mga tinuturuan nila.

Nasiyahan si Arfaoui sa mga resulta ng pagsasanay, tinatawag ang mga materyales ng Katotohanan Tungkol sa Mga Droga na “talagang kapaki-pakinabang at epektibo.” Pinaplano niyang gamitin ang programa sa kanyang pambansang kampanya laban sa pag-abuso sa droga.NAIS talaga NAMING MAKARINIG MULA SA INYO

Natuklasan ng mga puwersa ng pulisya at mga opisyal na tagapagpatupad ng batas sa buong mundo ang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga bilang epektibong kagamitan para mapigilan ang pag-abuso sa mga droga, malunasan ang pagliban sa klase’t paglalakwatsa at mabawasan ang mga krimeng may kinalaman sa mga droga.

PAGTAAS NG KAMALAYAN

Salamat sa inyo at sa Foundation for a Drug-Free World, ang aming mga estudyante ay pataas nang pataas ang kamalayan sa mapapanganib nga mga epekto ng mga droga. Karagdagan pa, ang mga batang kinakaharap namin ay galing sa mga pamilyang may problema, at walang kapantay ang pagkakaroon ng oportunidad na bigyang-liwanag sila sa mga katotohanan ng mga droga at paglalagay sa kanila sa tamang landas.

MAS MAHUSAY NA MGA KAGAMITAN, MAS MAHUSAY NA MGA DESISYON

Nakikilahok na sila nang higit ngayon sa mga klase at naiintindihan kung bakit masama ang droga para sa kanila. Ganap kong inirerekomenda ang mga pang-edukasyong materyal na ibinibigay ng Foundation for a Drug-Free World. Mas mahusay ang mga kagamitang mayroon sila para makagawa ng impormado at napag-isipang mga desisyon, mas mahusay ito para sa kanila.

PANGANGAILANGAN PARA SA MGA KATOTOHANAN

Pitong taon na akong nagbibigay ng edukasyon sa mabababang paaralan tungkol sa droga at alkohol. Maraming kabataan na akong nakitang napakabilis na nalulong sa marijuana, at ang katapusang resulta ay pangmatagalang pagliban sa klase’t paglalakwatsa, na nagdudulot sa maraming batang hindi makatapos ng mataas na paaaralan.

PAMBIHIRANG CURRICULUM

Nakikilahok na sila nang higit ngayon sa mga klase at naiintindihan kung bakit masama ang droga para sa kanila. Ganap kong inirerekomenda ang mga pang-edukasyong materyal na ibinibigay ng Foundation for a Drug-Free World. Mas mahusay ang mga kagamitang mayroon sila para makagawa ng impormado at napag-isipang mga desisyon, mas mahusay ito para sa kanila.

MAKATAWAG-ATENSIYON AT EPEKTIBO

Ang mga video ng Drug-Free World ay makatawag-atensiyon at epektibo. Napakahusay nilang
mga kagamitan sa pagtuturo at pambihirang kagamitan rin para sa pagpapatupad ng mga batas.
Ang mga programang ito ay nagtataguyod ng mga komunidad na malaya sa pagkalulong, krimen at karahasan. Laking pasasalamat ko para sa kanilang suporta at ganap kong inirerekomenda ang organisasyong ito.KAILANGAN NAMIN ANG INYONG TULONG

Suportahan ang Foundation for a Drug-Free World at tumulong sa pagprotekta sa mga buhay ng kabataan mula sa nakasisirang mga epekto ng mga droga. Ang inyong mga kontribusyon ay nagpapahintulot sa aming gawing libre ang aming mga materyal na pang-edukasyon sa mga paaralan, mga organisasyong pang-kabataan at iba pang mga grupo at indibidwal. Ang inyong suporta ay tumutulong na bigyang-lakas ang mga tao sa mga katotohanang kailangan nila para mabuhay nang malusog at malaya sa droga.