EDUCATION PACKAGE PARA SA
ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MGA DROGA

UMORDER NG
LIBRENG PACKAGE

[?]
-

Ang Education Package para sa Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga ay ibinibigay bilang isang tulong sa
mga tagapagturo na nagtuturo sa
mga kabataang 11 taong gulang at pataas sa silid-aralan, mga setting na para sa pagtuturo sa mga grupo o para sa komunidad.

Kung hindi ka nagsasagawa ng
mga leksiyon sa klase o ng mga sesyon ng panggrupong pag-aaral, i-click ito para malaman pa ang tungkol sa aming online curriculum ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, o i-access ang aming downloadable na mga materyales.

Kung kailangan ninyo ng mga education package para sa higit pa sa isang tagapagturo na nakatuon sa pagsasakatuparan at pagdodokumenta sa programa, paki-email ang orders@drugfreeworld.ph o tumawag sa +1-818-952-5260 para maka-order nang malaki.