Ang Katotohanan Tungkol sa Mga De-langhap

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa mga de‑langhap. Malalaman ninyo kung paanong ang pang‑araw‑araw na mga kemikal ay maaaring magdulot ng mapapanganib at nakamamatay na mga epekto. At maririnig mo ito mula sa mga taong nakaligtas mula sa adiksyon sa mga de‑langhap

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Ano ang mga de‑langhap at ano ang ginagawa ng mga ito para makalikha ng mga epekto sa iyong katawan
  • Paano ginagamit ang mga de‑langhap
  • Pisikal na nakaka‑adik ba ang mga de‑langhap o hindi

Buong Pagtingin sa Kurso