Ang Katotohanan Tungkol sa Pag-abuso sa Ritalin

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa pag‑abuso sa Ritalin. Matututunan ninyo kung paano nagsisimula ang pag‑abuso sa Ritalin at ang mga resulta ng pag‑abuso sa inireresetang mga droga. Ikinukuwento ng mga taong gumamit ng Ritalin ang hindi na‑edit na katotohanan tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanila.

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Bakit ang Ritalin ay nasa parehong klase ng mga droga na kasing nakaka‑adik at kasing‑panganib ng mga street drugs (mga drogang makukuha sa kalye)
  • Ano ang ginagawa ng Ritalin sa inyong katawan at bakit mapanganib itong abusuhin
  • Ilan sa karaniwang mga kasinungalingan tungkol sa Ritalin

Buong Pagtingin sa Kurso

Basahin