Ang Katotohanan Tungkol sa Inireresetang Mga Droga

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa pag‑abuso sa inireresetang droga. Maririnig mo ito mula sa dating mga adik na nakaaalam ng mga kalalabasan at magbibigay ng tunay at karanasan nila mismo sa mga panganib ng inireresetang mga droga.

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Kung bakit ang inireresetang mga droga ay kasing‑nakaka‑adik ng mga drogang makukuha sa kalye
  • Ang apat na pangunahing kategorya ng inireresetang mga droga at ang panganib ng bawat isa
  • Kung paanong ang pag‑abuso sa inireresetang mga droga ay maaaring mas mapanganib kaysa sa pag‑abuso sa mga drogang ilegal na ginawa

Buong Pagtingin sa Kurso

Basahin