Foundation for a
Drug-Free World
Panata

 

Ako, si
(pangalan), ay ipinapahayag ang aking alalahanin sa lumalaking problema sa droga sa mga tao ng
[siyudad o lugar] at ipinapangako ang aking suporta para sa programa at sumasang-ayong magsalita sa publiko kung saanman posible para mahikayat ang lahat ng mga tao na malaman ang katotohanan tungkol sa mga droga at makagawa ng sarili nilang
mga desisyon para maging malaya sa droga.

Karagdagan pa, hinihiling ko sa mga nahalal na opisyal at iba pang
mga nasa posisyong makapangyarihan na makisama sa epektibong edukasyon tungkol sa droga na nakapagbibigay-kapangyarihan sa lahat gamit ang mga katotohanan tungkol sa mga droga, lalo na sa
mga kabataan,