NECOCHEA, ARAL SA KATOTOHANAN TUNGKOL SA MGA DROGA

Mga estudyante ng Necochea, tumatanggap ng mga booklet ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga sa isang summer event, ay talagang sumusuporta sa programa na nagsimula sila mismong mamahagi ng mga booklet.

Isa sa mga pinakamainit na destinasyon ng mga turista sa Argentina ay mayroon na ngayong panibagong atraksyon.

Sa pagitan ng tumaas na pagtatrapiko ng droga at ang malawakang gamit ng “paco,” isang talagang toxic na anyo ng cocaine, ang Argentina ay nasa napakatinding pangangailangan ng epektibong pag-agap sa droga.

Nabuo ang bagong “Action Group” ng Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga para mapunan ang pangangailangang iyon sa Necochea, isang siyudad sa dalampasigan at destinasyon ng mga turista.

Nagsimula ang grupo sa pamamagitan ng pagkonsulta sa Tagapamahala ng Turismo sa Necochea. Nalaman ang tungkol sa Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, ipinaliwanag na niya na ito ang eksaktong kinakailangan ng kanyang siyudad. Inirekomenda niya na makipag-ugnayan ang Action Group sa Ministro ng Panlipunang Pag-unlad (Minister of Social Development), kung kanino niya ibinahagi ang mga materyales pagkatapos ng pagpupulong. Pagdating ng panahong nakipag-ugnayan ang grupo sa ministro ilang araw ang makaraan, sinimulan na niyang ipatupad ang programa mismo sa mga klase sa social work. Nang may basbas ng munisipal na pamahalaan, nagsimula ng regular na pamamahagi ng mga booklet ang Action Group sa mga dalampasigan, kasunod ng malakihang distribusyon sa “Feast of Communities,” isang festival kung saan ang mga taga-Argentina mula sa buong bansa ay nagsasama-sama para mamasyal at magdiwang sa Necochea.

Nakapagbahagi ang Action Group ng higit pa sa 1,000 booklet sa mga kamay ng publiko. Maraming dumaraan ang tumigil para basahin agad ang booklet, at marami ang sumama sa grupo para mamahagi mismo ng mga booklet.

Ang baguhang grupo ay umaasang lumaki pa at makagawa ng mga seminar sa mga paaralan, pakikipagtrabaho sa pulisya at bawat paraang posible para mabawasan ang paggamit ng droga at lumikha ng mas ligtas na Argentina.NAIS talaga NAMING MAKARINIG MULA SA INYO

Heto ang sinasabi ng mga propesyonal tungkol sa kampanyang Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga—mula sa pagpapatupad ng batas hanggang sa mga guro, at sa mga nonprofit hanggang sa mga civic leader—na nangungunang mabuhay nang malaya sa mga droga.

POLICE SERGEANT, NEW ZEALAND

Ang impormasyon, materyales at package na ginawa ninyo ay napakahalagang mga kagamitan sa laban sa ipinagbabawal na mga droga at sa edukasyon ng mga taong pumiling hindi pansinin “ang katotohanan.”

COALITION AGAINST DRUGS COUNTY COORDINATOR, ARKANSAS

Pagkatapos muling balikan ang inyong website at mga materyales, nagpasya akong kayo ang one-stop shop na kinakailangan namin para matulungan ang mga pagsusumikap sa aming bansa habang nagtatrabaho kami para malabanan ang maraming kamatayan dahil sa heroin na nangyari sa loob ng dalawang nakalipas na taon. Ang inyong materyales ay pinakamahusay at napakadirekta. Hindi nagpapaliguy-ligoy ang mga video, at iyon ang hinahanap namin.

TEACHER, TEXAS

Ilang taon na ang nakakalipas sinimulan kong gamitin ang mga materyales ng Drug-Free World at patuloy kong ginagamit ang mga ito bawat taon. Gustung-gusto ito ng mga bata. Mayroon akong set para sa klase ng mga nakakahong booklet at palaging tinatanong ng mga bata kung puwede silang magkaroon ng sarili nila. Gustung-gusto at kailangang-kailangan ng mga bata ang impormasyong ito. Para silang mga bato sa pagkatahimik habang pinapanood nag mga video para wala silang malampasan. Palagi kong sinasabi na kung mapapatigil at mapapag-isip ko man lamang ang isang bata bago sila magpasyang gumamit ng mga droga, ibig noong sabihin ay nagawa ko na ang trabaho ko.

PROGRAM MANAGER, COUNTRY PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, INDIANA

Maraming salamat sa mga booklet. Naging napakahusay na kagamitan ng mga ito sa mga klase namin sa pag-agap sa droga na ginagawa namin sa mga estudyante at mga magulan para sa aming local public alternative schools. Ang mga sesyon ay interactive (puwede kang makilahok) at binigyang-lakas ng mga video ang mga estudyante na tingnan ang tunay na mga resulta ng paggamit ng mga droga.KAILANGAN NAMIN ANG INYONG TULONG

Suportahan ang Foundation for a Drug-Free World at tumulong sa pagprotekta sa mga buhay ng kabataan mula sa nakasisirang mga epekto ng mga droga. Ang inyong mga kontribusyon ay nagpapahintulot sa aming gawing libre ang aming mga materyal na pang-edukasyon sa mga paaralan, mga organisasyong pang-kabataan at iba pang mga grupo at indibidwal. Ang inyong suporta ay tumutulong na bigyang-lakas ang mga tao sa mga katotohanang kailangan nila para mabuhay nang malusog at malaya sa droga.