LIBRENG BOOKLET NG ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA CRYSTAL METH

ORDER THIS BOOKLET

[?]

Ang Crystal meth ay ang maikling tawag sa crystal methamphetamine. Isa lamang itong anyo ng drogang methamphetamine, isang puting mala-kristal na droga na ginagamit ng mga tao sa pamamagitan ng pagsinghot, paghithit, o pagtuturok. Ang mga gumagamit nito ay nagkakaroon ng matinding pagnanasang ituloy ang paggamit nito dahil lumilikha ito ng hindi tunay na pakiramdam ng kaligayahan at kabutihan—isang bugso ng tiwala sa sarili, sobrang pagkamalikot at enerhiya. Ang unang karanasan ay maaaring kabilangan ng kasiyahan, ngunit sa simula pa lamang, sinisimulang wasakin ng methamphetamine ang buhay ng gumagamit nito.

Kabilang sa sikat na mga pangalan nito ay beannies, brown, chalk, crank, batu, blade, cristy, crystal, hot ice, ice, quartz, shabu, stove top, Tina and ventana.

Alamin ang kaguluhang maaaring likhain ng meth sa katawan at sa isipan—sa loob lamang ng isang magdamag. Alamin ang mga katotohanan.

Humingi ng inyong LIBRENG kopya ng booklet na Ang Katotohanan Tungkol sa Crystal Meth.