Ang Katotohanan Tungkol sa Pag-abuso sa Ritalin

Sa pamamagitan ng interactive course na ito ay matututunan ninyo ang katotohanan tungkol sa pag‑abuso sa Ritalin. Matututunan ninyo kung paano nagsisimula ang pag‑abuso sa Ritalin at ang mga resulta ng pag‑abuso sa inireresetang mga droga. Ikinukuwento ng mga taong gumamit ng Ritalin ang hindi na‑edit na katotohanan tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanila.