Quiz sa Pag‑abuso sa ritalin

Sagutin ang sumusunod na mga tanong sa ibaba